Regular Expressions 101

Community Patterns

0

hi

PCRE2 (PHP >=7.3)
hi
Submitted by anonymous - a year ago
0

Email Regex

PCRE2 (PHP >=7.3)
email regex
Submitted by anonymous - a year ago
0

regex_honoraires_vf_3

PCRE2 (PHP >=7.3)
guif
Submitted by guif - a year ago
0

regex_honoraires_vf_2

PCRE2 (PHP >=7.3)
guif
Submitted by guif - a year ago
0

regex_honoraires_prix

PCRE2 (PHP >=7.3)
guif
Submitted by guif - 2 years ago

Chuỗi ít nhất 1 ký tự in hoa, không bắt đầu bằng số, ít nhất 8 ký tự

0

Regular Expression
PCRE2 (PHP >=7.3)

/
^(?=.*?[A-Z])[^0-9].{7,}$
/
gm

Description

Loading markdown...
Submitted by anonymous - 2 years ago