Regular Expressions 101

Community Patterns

Bai 2

1

Regular Expression
PCRE (PHP <7.3)

/
https?:\/\/[a-z0-9-]+(.[a-z0-9-]+)*(:[0-9]+)?(\/.*)?(?=.url.com)(.url.com)
/
g

Description

Phát hiện link website lạ trong trang web của mình. – Đầu vào: https://ok1.url.com http://ok2.url.com https://not.ok.temp.com http://not-ok.either.w3.com http://no1.w3.org http://temp.bla.com http://no4.temp.bla

Submitted by Nhat Hoang - 9 years ago