Regular Expressions 101

Community Patterns

Check email

0

Regular Expression
ECMAScript (JavaScript)

/
^[a-zA-Z0-9]+([\-]?)+([\._]?[a-zA-Z0-9\-])+([\._]?)*([a-zA-Z0-9])@[a-zA-Z0-9\-]([\._]?[a-zA-Z0-9\-])*(\.\w{2,3})+$
/

Description

Các trường hợp error khi validate email.

Trường hợp sử dụng các từ tiếp theo như : / ! “ # $ % & ‘ ( ) = ~ | \ ^ : ; * + ? < > , ` [ ] { } Trường hợp sử dụng các từ ngoài kí tự tiếng anh trước Trường hợp sử dụng [.(dot), _(underscore)] 2 lần liên tiếp trở lên. Trường hợp sử dụng mailaddress không phải bằng kí tự tiếng anh.

Submitted by dinh_sinh - 7 years ago